Regulamin

udzielania pożyczek gotówkowych "FENIKO"


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania, obsługi oraz spłaty Pożyczek udzielanych zainteresowanym osobom fizycznym za pośrednictwem strony internetowej www.feniko.pl przez "Nummus Finanse" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Pożyczki.
 3. W celu złożenia Wniosku o Pożyczkę niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu np.: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie Pożyczki zastosowanie mają m.in. przepisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, a ponadto Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie słowa oznaczają:

 1. Całkowity koszt pożyczki – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Pożyczki, w szczególności:
  1. Odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane pożyczkodawcy oraz,
  2. Koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania Pożyczki;
 2. Całkowita kwota pożyczki – suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy Pożyczki;
 3. Całkowita kwota do zapłaty – suma Całkowitego kosztu pożyczki i Całkowitej kwoty pożyczki;
 4. Formularz Informacyjny – formularz dotyczący pożyczki gotówkowej w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, udostępniany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy Pożyczki na trwałym nośniku, pozwalającym na jego zapisanie lub/i wydrukowanie;
 5. Godzina robocza – oznacza jednostkę miary pracy Pożyczkodawcy, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w której Pożyczkodawca świadczy usługi;
 6. Kwota pożyczki – Całkowita kwota do zapłaty pomniejszona o wysokość opłaty weryfikacyjnej;
 7. Ocena ryzyka kredytowego – ocena zdolności Wnioskodawcy do spłaty Pożyczki na warunkach określonych w Umowie Pożyczki, która dokonywana jest przez Pożyczkodawcę na podstawie informacji udzielonych przez Wnioskodawcę;
 8. Pośrednik – Pośrednictwo Finansowe "KREDYTY–Chwilówki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43–100 Tychy, ul. Fabryczna 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293981; o nr NIP: 646–280–16–31; o nr Regon: 240782117; kapitale zakładowym w wysokości: 600.000,- złotych;
 9. Placówka Pośrednika – jednostka organizacyjna Pośrednika, która nie jest oddziałem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Lista Placówek Pośrednika znajduje się na stronie internetowej: http://kredyty-chwilowki.pl/lista-placowek/;
 10. Pożyczka – oznacza przedmiot Umowy Pożyczki obejmujący środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie i warunkach określonych w Umowie Pożyczki;
 11. Pożyczkobiorca – Wnioskodawca, który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki;
 12. Pożyczkodawca – "Nummus Finanse" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000516793, o nr NIP: 6462934177, nr REGON: 243587103, o kapitale zakładowym w wysokości: 200. 000,- złotych; e-mail: [email protected];
 13. Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy - oznacza rachunek bankowy, którego Pożyczkobiorca jest jedynym posiadaczem, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z którego Pożyczkobiorca dokonał opłaty weryfikacyjnej i na który, zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca przelewa Całkowitą kwotę pożyczki;
 14. Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy – oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, właściwy do dokonywania przez Pożyczkobiorcę spłaty Kwoty Pożyczki;
 15. Rata Pożyczki – częściowa i regularna spłata Kwoty Pożyczki, której wysokość oraz terminy spłaty zostały określone w harmonogramie spłat, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki;
 16. Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady i warunki udzielania, obsługi oraz spłaty Pożyczek udzielanych zainteresowanym osobom fizycznym za pośrednictwem strony internetowej www.feniko.pl, sporządzony w oparciu o art. 8 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 12 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
 17. RRSO – oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. Całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym;
 18. Stopa oprocentowania pożyczki – oprocentowanie Pożyczki według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej dwukrotność wysokości odsetek ustawowych uregulowanych w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych;
 19. Termin Spłaty – dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Ratę Pożyczki w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy lub gotówką w wybranej Placówce Pośrednika, zgodnie z Umową Pożyczki;
 20. Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z Umową Pożyczki, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego w formacie PDF, zabezpieczonego przed zmianami;
 21. Umowa Pożyczki - oznacza umowę pożyczki gotówkowej zawartą na trwałym nośniku przez Pożyczkobiorcę i Pożyczkodawcę, określającą zasady udzielania i zwrotu Pożyczki z uwzględnieniem postanowień Regulaminu;
 22. Wnioskodawca – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, która wypełniła i złożyła Wniosek o Pożyczkę;
 23. Wniosek o Pożyczkę – oznacza wniosek o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem strony Internetowej www.feniko.pl w formie interaktywnego formularza i rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający następujące dane Wnioskodawcy: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, numer telefonu, adres e-mail, województwo, kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania, adres korespondencyjny, seria i numer dowodu osobistego, data wydania dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, pesel, imiona rodziców, źródło dochodów, pracownik etatowy (zakład pracy, adres miejsca pracy, oddział, stanowisko, telefon do pracy, data zatrudnienia od i do), umowa zlecenie i umowa o dzieło (zleceniodawca, telefon do zleceniodawcy, data rozpoczęcia, data zakończenia), własna działalność gospodarcza (miejsce pracy, telefon służbowy, data założenia działalności, data zakończenia działalności), emeryt (nr świadczenia zus/krus, świadczenie obowiązuje od, świadczenie obowiązuje do), rolnik (zakład pracy, hektary przeliczeniowe), kwota miesięcznych zarobków netto, czy są zajęcia komornicze, kwota zajęć komorniczych, numer rachunku bankowego.

Ogólne zasady udzielania Pożyczek

 1. Pożyczka jest udzielana na warunkach przewidzianych w Umowie Pożyczki oraz niniejszym Regulaminie.
 2. Pożyczka może być udzielona Wnioskodawcy, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz:
  1. jest obywatelem polskim z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki;
  3. uzyskał pozytywną Ocenę ryzyka kredytowego;
  4. zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki;
  5. w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada wymagalnych zobowiązań pieniężnych względem Pożyczkodawcy;
  6. nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe.
 3. Pożyczkodawca udziela Pożyczki wyłącznie w walucie polskiej, na dowolny cel konsumpcyjny, w kwocie i na okres każdorazowo określony w Umowie Pożyczki.

Wniosek o Pożyczkę i warunki zawierania Umowy Pożyczki

 1. Warunkiem udzielenia Wnioskodawcy Pożyczki jest złożenie prawidłowo wypełnionego Wniosku o Pożyczkę, za pośrednictwem strony internetowej www.feniko.pl. Wniosek o Pożyczkę jest składany na interaktywnym formularzu.
 2. Wnioskodawca, podczas wypełniania Wniosku o Pożyczkę zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających w błąd Pożyczkodawcę oraz skutkujących doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić po stronie Wnioskodawcy odpowiedzialność cywilną lub karną.
 3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania działań celem potwierdzenia autentyczności danych podanych przez Wnioskodawcę, w szczególności zawartych we Wniosku o Pożyczkę, na co Wnioskodawca wyraża zgodę.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu Wniosku o Pożyczkę następuje procedura potwierdzenia adresu poczty elektronicznej Wnioskodawcy, poprzez uzupełnienie Wniosku o Pożyczkę o indywidualny kod autoryzacyjny, który został przesłany na adres e-mail Wnioskodawcy jak również potwierdzenie numeru telefonu komórkowego Wnioskodawcy poprzez uzupełnienie Wniosku o Pożyczkę o indywidualny kod autoryzacyjny, który został przesłany na numer telefonu komórkowego Wnioskodawcy. Po zweryfikowaniu danych podanych przez Wnioskodawcę we Wniosku o Pożyczkę, Pożyczkodawca informuje Wnioskodawcę o przyjęciu Wniosku o Pożyczkę i uruchomieniu procedury Oceny ryzyka kredytowego.
 5. Zawarcie Umowy Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku o Pożyczkę oraz pozytywnej Oceny ryzyka kredytowego Wnioskodawcy. Pożyczkodawca może odmówić Wnioskodawcy udzielenia Pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika. Weryfikacja Wniosku o Pożyczkę oraz Ocena ryzyka kredytowego Wnioskodawcy, może potrwać do 24 (słownie: dwudziestu czterech) Godzin roboczych.
 6. Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonego wniosku, Pożyczkodawca poinformuje Wnioskodawcę o wyniku dokonanej Oceny ryzyka kredytowego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany i zweryfikowany adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy.
 7. W przypadku dokonania pozytywnej Oceny ryzyka kredytowego, Wnioskodawca otrzyma od Pożyczkodawcy na wskazany i zweryfikowany adres poczty elektronicznej, następujące dokumenty: wzór Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, dotyczący wnioskowanej Pożyczki, który będzie integralną częścią Umowy Pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega, że Całkowita kwota do zapłaty wskazana w zawartej Umowie Pożyczki może być niższa od Całkowitej kwoty do zapłaty wskazanej w załączonym wzorze Umowy Pożyczki z uwagi na różnicę w wysokości kwoty odsetek należnych za cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki. Tym samym Całkowity koszt pożyczki wskazany w zawartej Umowie Pożyczki może być niższy od Całkowitego kosztu pożyczki wskazanego we wzorze Umowy Pożyczki. W takim przypadku, Pożyczkobiorcę będzie obowiązywała niższa kwota. Jednocześnie w treści wiadomości e-mail zostanie wskazana kwota, treść tytułu przelewu oraz numer rachunku bankowego Pożyczkodawcy, na który Wnioskodawca winien dokonać opłaty weryfikacyjnej. Dokonanie przelewu opłaty weryfikacyjnej stanowi potwierdzenie woli zawarcia Umowy Pożyczki na warunkach wskazanych we wzorze Umowy Pożyczki oraz Regulaminie, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 9 poniżej. Za dzień zawarcia Umowy Pożyczki przyjmuje się dzień przesłania przez Pożyczkodawcę na adres e-mail Pożyczkobiorcy wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 11.
 8. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania przelewu w kwocie 0,01 zł (słownie: jeden grosz) tytułem opłaty weryfikacyjnej na wskazany przez Pożyczkodawcę numer rachunku bankowego w terminie do 5 dni, pod rygorem konieczności złożenia ponownego Wniosku o Pożyczkę. Przelew musi być wykonany z Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy o numerze podanym we Wniosku o Pożyczkę, którego jedynym posiadaczem jest Pożyczkobiorca.
 9. W tytule przelewu kwoty opłaty weryfikacyjnej, Wnioskodawca powinien wpisać tekst zgodny z komunikatem zawartym w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7. Jeżeli potwierdzenie dokonania w/w przelewu nie będzie zawierało informacji o danych osobowych Wnioskodawcy w zakresie imienia i nazwiska, zgodnych z danymi wskazanymi we Wniosku o Pożyczkę, dokonanie przez Wnioskodawcę przelewu opłaty weryfikacyjnej nie będzie stanowiło potwierdzenia woli zawarcia Umowy Pożyczki na warunkach określonych we wzorze Umowy Pożyczki oraz Regulaminie.
 10. W przypadku zawarcia Umowy Pożyczki opłata weryfikacyjna nie jest zwracana Pożyczkobiorcy i jest wliczona do Całkowitego kosztu pożyczki. Z kolei w przypadku nie zawarcia Umowy Pożyczki lub odstąpienia od zawartej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca dokona zwrotu uiszczonej opłaty weryfikacyjnej na rachunek bankowy, z którego została dokonana.
 11. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę opłaty weryfikacyjnej, stanowiącej potwierdzenie woli zawarcia Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca za pośrednictwem wiadomości e-mail informuje Pożyczkobiorcę o zawarciu Umowy Pożyczki i uruchomieniu wypłaty Całkowitej kwoty pożyczki, przesyłając jednocześnie na trwałym nośniku zawartą Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny do Umowy Pożyczki oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy Pożyczki.
 12. Pożyczkobiorca, niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki i otrzymaniu Całkowitej kwoty pożyczki oraz po otrzymaniu drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w ust. 11 powyżej, jest zobowiązany odesłać Pożyczkodawcy drogą pocztową podpisany własnoręcznie, egzemplarz Umowy Pożyczki na adres: 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 5. Podpisanie dokumentu Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę oznacza jednocześnie dodatkowe pisemne potwierdzenie poprawności danych osobowych Pożyczkobiorcy zawartych w dokumencie Umowy Pożyczki.

Warunki Pożyczki

 1. Pożyczka jest udzielana w kwocie od 300,00 zł do 1.000,00 zł w pełnych złotych (całkowita kwota pożyczki), określonej przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o Pożyczkę, w następujących wariantach:
  1. 300,00 zł na okres 4 miesięcy;
  2. 400,00 zł na okres 4 miesięcy;
  3. 500,00 zł na okres 4 miesięcy;
  4. 600,00 zł na okres 4 miesięcy;
  5. 700,00 zł na okres 4 miesięcy;
  6. 800,00 zł na okres 4 miesięcy;
  7. 900,00 zł na okres 4 miesięcy;
  8. 1000,00 zł na okres 4 miesięcy.
 2. Okres obowiązywania Umowy Pożyczki rozpoczyna się w chwili przesłania przez Pożyczkodawcę na adres e-mail Pożyczkobiorcy wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 11 powyżej.
 3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia Wniosku o Pożyczkę w zależności od wyniku dokonanej Oceny ryzyka kredytowego.

Zasady i terminy zwrotu Pożyczki

 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Pożyczkodawcy Kwoty pożyczki na zasadach określonych w Umowie Pożyczki.
 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczkodawcy każdej Raty Pożyczki zgodnie z Umową Pożyczki, w następujący sposób:
  1. Przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy;
  2. Gotówką w Placówce Pośrednika.
 3. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części Pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki. W przypadku spłaty całości Pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do spłaty odsetek od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca obowiązywania Umowy Pożyczki.
 4. W przypadku spłaty Raty Pożyczki lub całości Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca powinien sformułować tytuł przelewu w następujący sposób: "Spłata pożyczki nr__" [należy wpisać nr Umowy Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę].
 5. W przypadku przekroczenia Terminu Spłaty Raty Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek umownych za opóźnienie stanowiących dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie uregulowanych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych oraz podjęcia czynności windykacyjnych na zasadach określonych w Umowie Pożyczki. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu Pożyczkodawcy Raty Pożyczki również Przedstawicielowi Pośrednika.

Odstąpienie od Umowy

 1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, to jest od dnia wskazanego w § 5 ust. 2 powyżej.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Pożyczki jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki. Dla zachowania tego terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres siedziby Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki.
 4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy lub w Placówce Pośrednika Całkowitej kwoty pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, Pożyczkodawca dokona zwrotu na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy opłaty weryfikacyjnej w kwocie 0,01 zł.

Reklamacje

 1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej obsługi Pożyczki.
 2. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy.
 3. Reklamacja złożona przez Pożyczkobiorcę zostanie rozpatrzona bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Pożyczkobiorca zostanie poinformowany w formie pisemnej, na wskazany adres Pożyczkobiorcy. Informacja, o której mowa powyżej może zostać dostarczona na wniosek Pożyczkobiorcy w formie wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Pożyczkobiorcy w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej, o:
  1. Przyczynach opóźnienia;
  2. Okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. Przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku wnoszenia reklamacji, Pożyczkobiorca ma również prawo zwrócenia się o pomoc do właściwych organów powołanych do ochrony praw Konsumentów.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawców, włączając Pożyczkobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) („Uodo”) jest "Nummus Finanse" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000516793, o nr NIP: 6462934177, nr REGON: 243587103.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Uodo, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych(Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na wskazanych w Regulaminie zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały mu udostępnione przez podmioty, których dotyczą.
 4. Dane osobowe Wnioskodawcy udostępnione Administratorowi danych osobowych w momencie składania Wniosku o Pożyczkę obejmujące: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, numer telefonu, adres e-mail, województwo, kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania, adres korespondencyjny, seria i numer dowodu osobistego, data wydania dowodu, data ważności dowodu, pesel, imiona rodziców, źródło dochodów, pracownik etatowy (zakład pracy, adres miejsca pracy, stanowisko, telefon do pracy, data zatrudnienia od i do), umowa zlecenie i umowa o dzieło (zleceniodawca, telefon do zleceniodawcy, data rozpoczęcia, data zakończenia), własna działalność gospodarcza (miejsce pracy, telefon służbowy, data założenia działalności, data zakończenia działalności), emeryt (nr świadczenia zus/krus, świadczenie obowiązuje od, świadczenie obowiązuje do), rolnik (zakład pracy, hektary przeliczeniowe), kwota miesięcznych zarobków netto, czy są zajęcia komornicze, kwota zajęć komorniczych, numer rachunku bankowego, są przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo w celu rozpatrzenia Wniosku o Pożyczkę, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku o Pożyczkę również w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy Pożyczki.
 5. Podanie danych osobowych przez Wnioskodawców jest dobrowolne, z tym, że udostępnienie danych w zakresie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu jest niezbędne do korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Wnioskodawców w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi.
 7. Dodatkowo Wnioskodawca może wyrazić opcjonalną zgodę na:
  1. Kontaktowanie się z nim przez Administratora danych osobowych drogą telefoniczną dla celów marketingu bezpośredniego;
  2. Przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych;
 8. Pozytywne rozpatrzenie Wniosku o Pożyczkę ani zawarcie Umowy Pożyczki nie jest uzależnione od wyrażenia przez Wnioskodawcę ww. opcjonalnej zgody.
 9. Administrator informuje Wnioskodawców, iż (I) nie mają możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną z wykorzystaniem pseudonimu, (II) dane osobowe przesyłane przez Wnioskodawcę, elektroniczne są chronione przez Hypertext Transfer Protocol Secure.
 10. Wszelkie zgody wyrażone przez Wnioskodawcę, dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do administratora danych osobowych na adres: 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 5.
 11. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Uodo każdemu Wnioskodawcy, który udostępnił administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawienia.
 12. W przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez Wnioskodawcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Wnioskodawcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Administrator danych osobowych może powiadomić Wnioskodawcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 13. Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 14. Kwestie dotyczące ochrony prywatności w zakresie nieokreślonym w niniejszym paragrafie Regulaminu reguluje Polityka Prywatności dostępna TUTAJ.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.feniko.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy Pożyczki. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Składając Wniosek o Pożyczkę Wnioskodawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności udostępnioną na stronie internetowej www.feniko.pl, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 5 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej www.feniko.pl. Pożyczkodawca za pośrednictwem strony internetowej www.feniko.pl, poinformuje o zmianie Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2016 roku.

Pobierz Regulamin w formie pliku PDF

Pobierz Regulamin w formie pliku PDF