Regulamin promocyjny - Feniko.pl

REGULAMIN PROMOCJI

WYKORZYSTANIA KODÓW RABATOWYCH


Organizator

§ 1.

Organizatorem każdej z Promocji w zakresie wykorzystania Kodów Rabatowych jest Feniko Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000752082, o nr NIP: 646-297-38-81; o nr REGON: 381629139, z kapitałem zakładowym w wysokości 4 300 000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem lub Pożyczkodawcą.

Postanowienia ogólne

§ 2.

Niniejszy Regulamin Promocji „Chwytaj Kody Rabatowe” określa zasady i warunki wykorzystania przez Uczestników Kodów Rabatowych, umożliwiających zawarcie Umowy Pożyczki na promocyjnych warunkach za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną internetową www.feniko.pl, a także za pośrednictwem telefonicznego kanału sprzedaży.

Definicje

§ 3.

Użyte w niniejszym Regulaminie słowa oznaczają:

 1. Czas Trwania Promocji oznacza okres obowiązywania danej Promocji ustalany osobno dla każdej z Promocji zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu Promocji;
 2. Kod Rabatowy oznacza kod zniżkowy na Prowizję od udzielanej kwoty Pożyczki lub Odsetki umowne, obejmujący ciąg znaków, który po wpisaniu na stronie internetowej www.feniko.pl w polu do tego wyznaczonym lub którego podanie w trakcie rozmowy telefonicznej podczas składania Wniosku o Pożyczkę przez telefon umożliwia Uczestnikowi uzyskanie Rabatu;
 3. Profil Klienta oznacza indywidualne konto internetowe Uczestnika na Stronie Internetowej www.feniko.pl;
 4. Promocja oznacza promocję z wykorzystaniem Kodów Rabatowych na warunkach wynikających z Regulaminu Promocji oraz warunków określonych w Źródle Kodu Rabatowego;
 5. Pożyczka oznacza przedmiot Umowy Pożyczki obejmujący środki pieniężne w kwocie od 300,00 zł do 5000,00 zł (stanowiące wielokrotność kwoty 100 zł) udzielone na okres od 30 dni do 2 miesięcy i przekazywane Uczestnikowi przez Pożyczkodawcę na podstawie i warunkach określonych w Umowie Pożyczki;
 6. Pożyczkodawca – Feniko Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000752082, o nr NIP: 646-297-38-81; o nr REGON: 381629139, z kapitałem zakładowym w wysokości 4 300 000,00 złotych;
 7. Prowizja oznacza pozaodsetkowy koszt pożyczki związany z przygotowaniem oraz udzieleniem Pożyczki, który Uczestnik zobowiązany jest ponieść zgodnie z Umową Pożyczki;
 8. Odsetki umowne oznaczają oprocentowanie Pożyczki udostępnionej Uczestnikowi w związku z zawarciem umowy, których wysokość oraz zasady płatności określa każdorazowo Umowa Pożyczki;
 9. Rabat oznacza wartość procentową wynikającą z danego Kodu Rabatowego, o którą zostanie obniżona Prowizja lub/i Odsetki umowne od Umowy Pożyczki zawartej przez Uczestnika w Czasie Trwania Promocji, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji;
 10. Regulamin Promocji oznacza niniejszy dokument;
 11. Uczestnik oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, która w okresie obowiązywania poszczególnej Promocji otrzyma od Pożyczkodawcy Kod Rabatowy oraz przystąpi do Promocji zawierając z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki;
 12. Wniosek o Pożyczkę oznacza wniosek o udzielenie pożyczki w postaci formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące wnioskowanej wypłaty kolejnej Pożyczki oraz dane osoby wnioskującej o przyznanie Pożyczki;
 13. Źródło Kodu Rabatowego oznacza media i środki techniczne, które mogą być wykorzystane przez Pożyczkodawcę w celu przekazania Uczestnikom Kodu Rabatowego, w szczególności portale internetowe, informacje przekazywane za pośrednictwem social media, dedykowane strony z Kodami Rabatowymi, wiadomości e-mail, wiadomości sms, ulotki reklamowe.

Informacja o poszczególnej Promocji

§ 4.

 1. Informacja o fakcie organizacji danej Promocji wraz z Kodem Rabatowym zostaną każdorazowo udostępnione za pośrednictwem jednego z wykorzystywanych przez Pożyczkodawcę Źródeł Kodów Rabatowych.
 2. Szczególne warunki uczestnictwa w danej Promocji obejmujące Czas Trwania Promocji jak i ważność Kodu Rabatowego oraz wysokości Rabatu wynikającą z Kodu Rabatowego będą każdorazowo umieszczone i przekazane Uczestnikowi w ramach Źródła Kodu Rabatowego.
 3. Promocją wykorzystującą Kody Rabatowe objęte są Pożyczki udzielone na podstawie Umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.feniko.pl lub telefonicznego kanału sprzedaży.

Warunki i zasady uczestnictwa

§ 5.

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Czasie Trwania Promocji spełni warunki Regulaminu Promocji zgodnie z pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 poniżej.
 2. Wzięcie udziału w Promocji jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Uczestnika w Czasie Trwania Promocji następujących warunków:
  1. Pozyskanie przez Uczestnika Kodu Rabatowego z jednego ze Źródeł Kodu Rabatowego, o którym mowa w § 3 pkt 1 powyżej;
  2. Zalogowanie do Profilu Klienta oraz wprowadzenie i zatwierdzenie poprawnego Kodu Rabatowego podczas składania Wniosku o Pożyczkę na stronie internetowej www.feniko.pl lub podanie poprawnego Kodu Rabatowego w trakcie rozmowy telefonicznej podczas składania Wniosku o Pożyczkę przez telefon;
  3. Złożenie w Czasie Trwania Promocji Wniosku o Pożyczkę z użyciem Kodu Rabatowego i otrzymanie od Pożyczkodawcy Pożyczki na podstawie zawartej Umowy Pożyczki.
 3. W przypadku łącznego spełniania przez Uczestnika warunków określonych w pkt 2 powyżej, Pożyczkodawca udzieli Uczestnikowi, który zawrze z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki, Rabatu na Prowizję lub/i Odsetki umowne w wysokości określonej w Źródle Kodu Rabatowego.
 4. Kod Rabatowy uprawniający do otrzymania Rabatu na Prowizję lub/i Odsetki umowne zachowuje swoją ważność w Czasie Trwania Promocji.
 5. Kod Rabatowy może być wygenerowany indywidualnie dla danego Uczestnika lub może mieć charakter kodu wielokrotnego użytku przez wielu Uczestników.
 6. Rabaty na Prowizję wskazane w niniejszym Regulaminie Promocji nie obejmują prowizji za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki wynikające z zawartego aneksu do Umowy Pożyczki.
 7. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko w Czasie Trwania Promocji.

Okres obowiązywania Promocji

§ 6.

 1. Okres obowiązywania każdej z Promocji obejmującej Kody Rabatowe określony jest każdorazowo w informacji Pożyczkodawcy zamieszczonej w Źródle Kodu Rabatowego
 2. W przypadku zakończenia Czasu Trwania Promocji, którą objęty jest dany Kod Rabatowy, Uczestnik podczas procesu wpisywania Kodu Rabatowego zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem, iż Kod Rabatowy utracił ważność.

Reklamacje

§ 7.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej obsługi Pożyczki objętej Promocją.
 2. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy.
 3. Reklamacja złożona przez Uczestnika zostanie rozpatrzona bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, na wskazany adres Uczestnika. Informacja, o której mowa powyżej może zostać dostarczona na wniosek Uczestnika w formie wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej Uczestnika.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Uczestnika w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej, o:
  1. Przyczynach opóźnienia;
  2. Okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. Przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku wnoszenia reklamacji, Uczestnik ma również prawo zwrócenia się o pomoc do właściwych organów powołanych do ochrony praw Konsumentów.

Ochrona danych osobowych

§ 8.

 1. Pożyczkodawca pełni funkcję Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki, z uwagi na realizację obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku nie zawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Pożyczki dla celów archiwalnych i statystycznych, a także dla celów uniknięcia wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione oraz z uwagi na ochronę praw Administratora Danych Osobowych przed sądem w przypadku wniesienia przez Uczestnika roszczeń.
 2. Wskazane czynności odbywają się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.).
 3. Wszelkie informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności  www.feniko.pl/polityka-prywatnosci, a także w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, dołączonej do Umowy Pożyczki.

Postanowienia końcowe

§ 9.

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.feniko.pl/kod, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy Pożyczki. Regulamin Promocji udostępniany jest ponadto w formie pliku PDF, co umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji, rozumie i w pełni akceptuje treść tego dokumentu oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 roku.