Regulamin promocyjny - Feniko.pl

REGULAMIN PROMOCJI

„Pierwsza pożyczka za 0”


Organizator

§ 1.

Organizatorem Promocji pod nazwą „Pierwsza pożyczka za 0” jest Feniko Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000752082, o nr NIP: 646-297-38-81; o nr REGON: 381629139, z kapitałem zakładowym w wysokości 4 300 000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem lub Pożyczkodawcą.

Postanowienia ogólne

§ 2.

Niniejszy Regulamin Promocji „Pierwsza pożyczka za 0” określa zasady i warunki udzielania, obsługi oraz spłaty Pożyczek udzielonych na promocyjnych warunkach zainteresowanym osobom fizycznym za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną internetową www.feniko.pl, a także za pośrednictwem telefonicznego kanału sprzedaży.

Definicje

§ 3.

Użyte w niniejszym Regulaminie słowa oznaczają:

 1. Całkowity koszt pożyczki – koszty, które Nowy Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Pożyczki, w szczególności: Opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli znane są Pożyczkodawcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania Pożyczki;
 2. Całkowita kwota pożyczki – suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Nowemu Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy Pożyczki;
 3. Całkowita kwota do zapłaty – suma Całkowitego kosztu pożyczki i Całkowitej kwoty pożyczki;
 4. Ocena zdolności kredytowej – ocena zdolności Nowego Pożyczkobiorcy do spłaty Pożyczki na warunkach określonych w Umowie Pożyczki dokonywana przez Pożyczkodawcę;
 5. Pożyczka – oznacza przedmiot pierwszej Umowy Pożyczki obejmujący środki pieniężne w kwocie od 300,00 zł do 3000,00 zł (stanowiące wielokrotność kwoty 100 zł) udzielone na okres od 7 do 30 dni (jednoratalne) przekazywane Nowemu Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie i warunkach określonych w Umowie Pożyczki;
 6. Nowy Pożyczkobiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, która w okresie obowiązywania Promocji „Pierwsza pożyczka za 0” po raz pierwszy zawrze z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki;
 7. Pożyczkodawca – Feniko Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000752082, o nr NIP: 646-297-38-81; o nr REGON: 381629139, z kapitałem zakładowym w wysokości 4 300 000,00 złotych;
 8. Regulamin – niniejszy dokument, który określa warunki Promocji „Pierwsza pożyczka za 0”, obejmujące zasady udzielania, obsługi oraz spłaty Pożyczek, udzielanych zainteresowanym osobom fizycznym za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną internetową www.feniko.pl, a także za pośrednictwem telefonicznego kanału sprzedaży;
 9. Okres spłaty – okres, na który Pożyczkodawca udziela Nowemu Pożyczkobiorcy Pożyczki na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie Pożyczki;
 10. Umowa Pożyczki – oznacza umowę pożyczki gotówkowej zawartą przez Nowego Pożyczkobiorcę i Pożyczkodawcę za pośrednictwem strony internetowej www.feniko.pl oraz za pośrednictwem telefonicznego kanału sprzedaży określająca zasady udzielania i zwrotu Pożyczki objętej niniejszą Promocją z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Czas trwania Promocji

§ 4.

Promocja „Pierwsza pożyczka za 0” obowiązuje od dnia 18 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku do godz. 23.59 włącznie. O skorzystaniu z Promocji decyduje data złożenia Wniosku o pożyczkę.

Ogólne zasady uczestnictwa w Promocji

§ 5.

 1. Promocja dotyczy pierwszej Pożyczki jednoratalnej w przedziale kwot od 300,00 złotych do 3000,00 złotych z Okresem spłaty od 7 do 30 dni, udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.feniko.pl oraz za pośrednictwem telefonicznego kanału sprzedaży.
 2. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami realizowanymi przez Organizatora.
 3. Pożyczka jest udzielana na warunkach przewidzianych w Umowie Pożyczki.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnikiem Promocji „Pierwsza pożyczka za 0” może być Nowy Pożyczkobiorca, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz:
  1. Jest obywatelem polskim lub posiada prawo do pobytu oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki;
  3. Nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe;
  4. Uzyskiwany dochód nie jest obciążony sądowymi/administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi/ wykonawczymi;
  5. W chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie zawierał z Pożyczkodawcą Umów Pożyczki;
  6. złoży Wniosek o Pożyczkę;
  7. Uzyska pozytywną Ocenę zdolności kredytowej;
  8. W wyniku uzyskania pozytywnej Oceny zdolności kredytowej zawrze w okresie obowiązywania Promocji „Pierwsza pożyczka za 0” z Pożyczkodawcą pierwszą Umowę Pożyczki.
 5. Pożyczkodawca udziela Pożyczki wyłącznie w walucie polskiej, na dowolny cel konsumpcyjny.

Zasady Promocji

§ 6.

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie Wniosku o Pożyczkę, uzyskanie pozytywnej Oceny zdolności kredytowej przez Nowego Pożyczkobiorcę, a następnie zawarcie w okresie obowiązywania Promocji z Pożyczkodawcą pierwszej Umowy Pożyczki.
 2. Nowy Pożyczkobiorca, który łącznie spełnił warunki, o których mowa w § 5 ust. 4 powyżej, uprawniony jest do otrzymania pierwszej Pożyczki w kwocie od 300,00 zł do 3000,00 zł na okres od 7 do 30 dni, w ramach której:
  1. Prowizja za udzielenie pierwszej Pożyczki objętej Promocją wynosi: 0,- złotych;
  2. Całkowity koszt pożyczki objętej Promocją wynosi: 0,- złotych;
  3. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 0%.
 3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Nowemu Pożyczkobiorcy Pożyczki w przypadku negatywnej weryfikacji złożonego Wniosku o Pożyczkę oraz dokonania negatywnej Oceny zdolności kredytowej.
 4. Otrzymaną Pożyczkę, Nowy Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić w terminie i na warunkach określonych postanowieniami zawartej Umowy Pożyczki.
 5. Każdy Nowy Pożyczkobiorca może skorzystać tylko z jednej Pożyczki na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Warunki i Zasady zwrotu Pożyczki

§ 7.

 1. Nowy Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczkodawcy Pożyczki zgodnie z Umową Pożyczki przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy, wskazany w Umowie Pożyczki.
 2. Nowy Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części Pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki.
 3. W przypadku przekroczenia terminu spłaty Pożyczki, określonego w Umowie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia kosztów w postaci odsetek umownych stanowiących dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie uregulowanych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.
 4. W przypadku gdy Nowy Pożyczkobiorca nie zwróci otrzymanej Pożyczki w terminie określonym w Umowie Pożyczki, Pożyczkodawca zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki, może wszcząć postępowanie windykacyjne.

Reklamacje

§ 8.

 1. Nowemu Pożyczkobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej obsługi Pożyczki.
 2. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy.
 3. Reklamacja złożona przez Nowego Pożyczkobiorcę zostanie rozpatrzona bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Nowy Pożyczkobiorca zostanie poinformowany w formie pisemnej, na wskazany adres Nowego Pożyczkobiorcy. Informacja, o której mowa powyżej może zostać dostarczona na wniosek Nowego Pożyczkobiorcy w formie wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej Nowego Pożyczkobiorcy.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Nowego Pożyczkobiorcy w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej, o:
  1. Przyczynach opóźnienia;
  2. Okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. Przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku wnoszenia reklamacji, Nowy Pożyczkobiorca ma również prawo zwrócenia się o pomoc do właściwych organów powołanych do ochrony praw Konsumentów.

Ochrona danych osobowych

§ 9.

 1. Pożyczkodawca pełni funkcję Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe Nowego Pożyczkobiorcy przetwarzane są dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem pierwszej Umowy Pożyczki, z uwagi na realizację obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku nie zawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy dla celów archiwalnych i statystycznych, a także dla celów uniknięcia wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione oraz z uwagi na ochronę praw Administratora Danych Osobowych przed sądem w przypadku wniesienia przez Nowego Pożyczkobiorcę roszczeń.
 2. Wskazane czynności odbywają się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.).
 3. Wszelkie informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności  feniko.pl/polityka-prywatnosci, a także w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, dołączonej do Umowy Pożyczki.

Postanowienia końcowe

§ 10.

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie feniko.pl/regulamin-promocyjny, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy Pożyczki. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF , co umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Nowy Pożyczkobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie i w pełni akceptuje treść tego dokumentu oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 roku.