Zapoznaj się

Poufność danych i ochrona prywatności użytkowników serwisu dostępnego pod adresem www.feniko.pl (dalej jako "Serwis") stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych:

Postanowienia ogólne

Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Dagona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 12 (dalej jako "Administrator").

Administrator traktuje z najwyższą powagą ochronę prywatności, w tym ochronę Twoich (osoby o wnioskującej o pożyczkę) danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby Twoja prywatność była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Ciebie dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Administratora osób fizycznych składających wniosek o udzielenie pożyczki są zawarte w Regulaminie udzielania pożyczek gotówkowych.

Dane w ramach Serwisu przetwarzane są w zbiorach „Klienci” oraz „Serwisy internetowe”. Zbiory te są włączone do jawnego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Dagona Sp. z o.o. Wgląd w jawny rejestr zbiorów możliwy jest w siedzibie Administratora po wcześniejszym kontakcie dokonanym poprzez pocztę elektroniczną na adres [email protected].

Dostęp do własnych danych osobowych.

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030) masz prawo:

 • wniesienia umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w celach marketingowych,
 • do otrzymania informacji od Administratora jakie Twoje dane są przetwarzane. Pytania prosimy kierować poprzez pocztę elektroniczną na adres [email protected],
 • do poprawy oraz uzupełnienia Twoich danych jeśli zidentyfikujesz ewentualne błędy w danych osobowych lub jeśli okażą się one niepełne. Prośby o to prosimy kierować poprzez pocztę elektroniczną na adres [email protected],
 • w przypadku braku woli dalszego przetwarzania przez Administratora Twoich danych, możesz zgłosić prośbę o usunięcie danych posiadanych przez Administratora, o ile nie są one niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy. Powyższe nie wyklucza prowadzenia przez Administratora zbioru danych jedynie w celach archiwizacyjnych oraz identyfikacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm (t.j. U. 2016 r. poz. 299).

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Korzystając z Serwisu pozostajesz anonimowy(a) tak długo, aż sam(a) zdecydujesz ujawnić swoje dane. Twoje dane są zbierane gdy:

 • wypełniasz wniosek o udzielenie pożyczki;
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Serwisu, telefonu lub poczty e-mail.

W przypadku wnioskowania o udzielenie pożyczki, będziemy prosili Cię o informację umożliwiające nam rozpatrzenie Twojego wniosku oraz udzielenie Ci pożyczki w tym o podanie informacji:

 • bezpośrednio Cię identyfikujących(imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego, imiona rodziców, nazwisko rodowe),
 • danych kontaktowych (adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu)
 • niezbędnych do rozpatrzenia wniosku oraz realizacji umowy pożyczki (np. źródło dochodów, numer konta bankowego)

W przypadku próby kontaktu poprzez formularz kontaktowy prosimy Cię o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Numery IP i pliki cookies

Jesteśmy jako Administrator Serwisu w posiadaniu adresów IP, z których przeglądasz zamieszczone na jego łamach treści. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są zestawiane z danymi osobowymi osób wnioskujących o udzielnie pożyczki ani pożyczkobiorców.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Dane zbierane w trakcie kontaktu pomiędzy Tobą, a naszym Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu:

 • odpowiedzi na Twoje zapytanie;
 • rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę oraz udzielenia Ci jej;
 • umożliwienia Ci korzystania z Twojego spersonalizowanego konta na zasadach określonych w "Regulaminie";
 • w przypadku Twojej zgody w celu zaoferowania Ci naszych innych usług.

Wysyłając pytanie o naszą ofertę lub sposób realizacji naszych usług musisz mieć świadomość, iż w odpowiedzi przekazane Ci informacje mogą stanowić informację handlową.

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim, ani wykorzystywali ich w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione kontrolerom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) . W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Kontaktować będziemy się z Tobą telefonicznie i/lub mailowo.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Wdrożyliśmy zabezpieczenia o których mowa w rozdziale 5 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), a także te określony w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.).

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązań technologiczno-informatycznych poprzez opublikowanie nowego brzmienia polityki prywatności z odpowiednim wyprzedzeniem i bez naruszania Twoich praw.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.

Więcej na temat wykorzystywania przez nas plików Cookies przeczytasz w Polityce Cookies.

Niniejszy dokument dotyczy jedynie Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie mamy wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW, do których linki zamieszczone są w Serwisie. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.