Regulamin - Feniko.pl

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną


Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Usługodawca, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zobowiązując się do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie udzielania, oraz dalszej obsługi Pożyczki udzielonej Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu. Regulamin określa ponadto zasady i warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Usługobiorca, od chwili podjęcia czynności związanych z rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z usług Serwisu. W takim przypadku umowa o świadczenie tych usług rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu.

Definicje

§ 2.

Użytym w niniejszym Regulaminie słowom, Usługodawca nadaje następujące znaczenie:

 1. Biura informacji – oznacza Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., CRIF sp. z o. o., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., działające na podstawie Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
 2. Całkowity koszt pożyczki – wszelkie koszty, które Usługobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z Umową pożyczki gotówkowej, w szczególności: odsetki, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane Usługodawcy oraz ewentualne koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania Pożyczki – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych;
 3. Całkowita kwota pożyczki – suma wszystkich środków pieniężnych, które Usługodawca udostępnia Usługobiorcy na podstawie Umowy pożyczki gotówkowej;
 4. Całkowita kwota do zapłaty – suma Całkowitego kosztu pożyczki i Całkowitej kwoty pożyczki;
 5. Formularz Informacyjny – formularz dotyczący Pożyczki w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, udostępniony Usługobiorcy przed zawarciem Umowy pożyczki gotówkowej na trwałym nośniku w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nim oraz pozwalającym na jego zapisanie lub/i wydrukowanie;
 6. Ocena zdolności kredytowej – ocena zdolności Usługobiorcy do spłaty kwoty pożyczki na warunkach określonych w Umowie pożyczki gotówkowej, która dokonywana jest przez Usługodawcę na podstawie informacji udostępnionych przez Usługobiorcę na podstawie zbioru danych Usługodawcy oraz informacji pozyskanych z Biur informacji;
 7. Pożyczka – oznacza przedmiot Umowy pożyczki gotówkowej obejmujący środki pieniężne przekazywane Usługobiorcy przez Usługodawcę na podstawie i warunkach określonych w Umowie Pożyczki;
 8. Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, będącą konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy Kodeks Cywilny, która korzysta z Serwisu w zakresie przewidzianym postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Usługodawca – Feniko Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000752082, o nr NIP: 646-297-38-81; o nr REGON: 381629139, z kapitałem zakładowym w wysokości 4 300 000,00 złotych, wpłaconym w całości.
 10. Panel Klienta – indywidualna część Serwisu udostępniona Usługobiorcy przez Usługodawcę, z chwilą jej prawidłowej rejestracji;
 11. Regulamin – niniejszy dokument, sporządzony w oparciu o art. 8 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także art. 12 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta; który określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności warunki udzielania, obsługi oraz spłaty Pożyczek przyznawanych zainteresowanym osobom fizycznym za pośrednictwem Serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego, związanego z korzystaniem z Serwisu,
 12. RRSO – oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. Całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Usługobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym;
 13. Serwis – oznacza stronę internetową, prowadzona pod domeną internetową www.feniko.pl, za pośrednictwem której Usługobiorca ma możliwość korzystania z Serwisu.
 14. Świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 15. Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Usługobiorcy w związku z Umową pożyczki gotówkowej, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego w formacie PDF, zabezpieczonego przed zmianami;
 16. Umowa pożyczki gotówkowej - oznacza umowę, zawartą na Trwałym nośniku przez Usługobiorcę i Usługodawcę w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, określającą zasady udzielania i zwrotu Pożyczki;
 17. Wniosek o Pożyczkę – oznacza wniosek o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Serwisu w formie interaktywnego formularza i rozpatrywany przez Usługodawcę, zawierający dane Usługobiorcy, niezbędne do udzielenia Pożyczki.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem

§ 3.

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanie aktualnych wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych:
  1. Google Chrome (https://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/)
  2. Microsoft Internet Explorer ((https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie)
  3. Mozilla Firefox ((https://www.mozilla.org/pl/firefox/fx/)
  4. Opera Browser ((https://www.opera.com/portal/choice/?language=pl)
  5. Apple Safari ((https://support.apple.com/pl-pl/HT204416)
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Usługobiorcą po upływie 15 minut od ostatniej czynności Usługobiorcy, wykonanej na Panelu Klienta w Serwisie.

Rodzaje Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

§ 4.

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące Usługi Serwisu:
  1. Możliwość utworzenia Panelu Klienta;
  2. Dostęp do danych osobowych i teleadresowych Usługobiorcy;
  3. Zmiana danych teleadresowych Usługobiorcy;
  4. Zmiana Hasła do Panelu Klienta;
  5. Możliwość składnia Wniosku o Pożyczkę;
  6. Możliwość zawierania przez Usługobiorcę Umów Pożyczki;
  7. Udostępnienie Usługobiorcy historii o zawartych Umowach Pożyczki;
  8. Możliwość Wysyłania wiadomości lub zapytań do Usługodawcy,
  9. Podgląd aktualnego stanu zadłużenia Usługodawcy.

Prawa i obowiązki Usługobiorcy

§ 5.

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzać w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. W przypadku przesłania takich treści, Usługodawca ma prawo wstąpić na drogę prawną .
 3. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać przy korzystaniu z Serwisu od wszelkich działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra osobiste innych podmiotów, zamieszczania treści lub podejmowania zachowań bezprawnych, działań sprzecznych z dobrem Usługodawcy lub/i innych Usługobiorców. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać w szczególności od korzystania z Serwisu w taki sposób, aby wykorzystywać uzyskane dane w celach niezgodnych z niniejszym Regulaminem, czy też podawać fałszywe dane osobowe.
 4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu dane osobowe i inne treści. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Usługodawcy za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Utworzenie Panelu Klienta w Serwisie

§ 6.

 1. Warunkiem złożenia przez Usługobiorcę Wniosku o Pożyczkę oraz zawarcia Umowy Pożyczki za pośrednictwem Serwisu jest uprzednie utworzenie Panelu Klienta w Serwisie.
 2. Usługobiorca dokonuje utworzenia Panelu Klienta w Serwisie jednorazowo w trakcie składania za pośrednictwem Serwisu pierwszego Wniosku o Pożyczkę.
 3. Usługobiorca, podczas tworzenia Panelu Klienta zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających w błąd Usługodawcę oraz skutkujących doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Usługodawcy, może rodzić po stronie Usługobiorcy odpowiedzialność cywilną lub karną.
 4. Po wstępnym utworzeniu Panelu Klienta w Serwisie, następuje procedura potwierdzenia adresu poczty elektronicznej, poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail linku aktywacyjnego, za pośrednictwem którego Usługobiorca może dokończyć proces tworzenia Panelu Klienta. Po zweryfikowaniu wskazanego adresu e-mail, podanego przez Usługobiorcę w trakcie tworzenia Panelu Klienta, następuje procedura potwierdzenia numeru telefonu, wskazanego przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji Panelu Klienta.
 5. Po prawidłowym zweryfikowaniu wskazanego adresu e-mail oraz numeru telefonu Usługobiorcy, Usługodawca informuje Usługobiorcę o prawidłowym utworzeniu Panelu Klienta, oraz możliwości dokończenia procedury składnia Wniosku o Pożyczkę po zalogowaniu się na swój Panel Klienta.

Warunki zawarcia Umowy pożyczki

§ 7.

 1. Pożyczka jest udzielana na warunkach przewidzianych w Umowie pożyczki gotówkowej. Usługodawca udziela Pożyczki wyłącznie w walucie polskiej, na dowolny cel konsumpcyjny, w kwocie i na okres każdorazowo określony w Umowie pożyczki gotówkowej.
 2. Pożyczka może być udzielona Usługobiorcy, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a ponadto:
  1. jest obywatelem polskim z miejscem stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiada zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań względem Usługodawcy ;
  3. uzyskał pozytywną Ocenę zdolności kredytowej;
  4. w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada wymagalnych zobowiązań pieniężnych względem Usługodawcy;
  5. w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe.
 3. Koniecznym warunkiem do udzielenia Pożyczki jest złożenie prawidłowo wypełnionego Wniosku o Pożyczkę, za pośrednictwem strony internetowej www.feniko.pl. Wniosek o Pożyczkę jest składany na interaktywnym formularzu po zalogowaniu się na Panel Klienta.
 4. Usługobiorca, podczas wypełniania Wniosku o Pożyczkę zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Skutkiem złożenia Wniosku o Pożyczkę w oparciu o nieprawdziwe dane, których rezultatem jest doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Usługodawcy, będzie powstanie po stronie Usługobiorcy odpowiedzialności karnej lub/i cywilnej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania działań celem potwierdzenia autentyczności danych zawartych we Wniosku o Pożyczkę, na co Usługobiorca wyrazi odrębną zgodę.
 6. Po prawidłowym wypełnieniu Wniosku o Pożyczkę, Usługobiorca zobowiązany jest do potwierdzenia adresu poczty elektronicznej, poprzez uzupełnienie Wniosku o Pożyczkę o indywidualny kod autoryzacyjny, który zostanie przekazany na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy jak również potwierdzenie numeru telefonu komórkowego poprzez uzupełnienie Wniosku o Pożyczkę o indywidualny kod autoryzacyjny, który zostanie przesłany na numer telefonu komórkowego Usługobiorcy, podany w trakcie składania Wniosku o Pożyczkę.
 7. Prawidłowa weryfikacja danych podanych przez Usługobiorcę, skutkować będzie poinformowaniem Usługobiorcy o przyjęciu Wniosku o Pożyczkę i uruchomieniu procedury Oceny zdolności kredytowej.
 8. Zawarcie Umowy pożyczki gotówkowej jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku o Pożyczkę oraz pozytywnej Oceny zdolności kredytowej Usługobiorcy. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wyniku dokonanej Oceny zdolności kredytowej.
 9. Usługobiorca – celem weryfikacji numeru rachunku bankowego - może zostać zobowiązany do dokonania przelewu w kwocie 1,- zł (słownie: jeden złoty) tytułem opłaty weryfikacyjnej. Przelew musi być wykonany z rachunku bankowego o numerze podanym we Wniosku o Pożyczkę, którego jedynym posiadaczem jest Usługobiorca.
 10. Usługodawca zastrzega, iż jeżeli potwierdzenie dokonania w/w przelewu nie będzie zawierało informacji o danych osobowych Usługobiorcy w zakresie imienia i nazwiska, zgodnych z danymi wskazanymi we Wniosku o Pożyczkę, dokonanie przelewu opłaty weryfikacyjnej nie będzie stanowiło prawidłowej weryfikacji numeru rachunku bankowego.
 11. Niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji numeru rachunku bankowego, opłata weryfikacyjna o której mowa powyżej jest zwracana Usługobiorcy na rachunek bankowy, z którego została dokonana.
 12. W przypadku prawidłowej weryfikacji numeru rachunku bankowego, Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy następujące dokumenty: wzór Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, dotyczący wnioskowanej Pożyczki, który będzie integralną częścią Umowy Pożyczki. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostaną także udostępnione Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na wskazany i zweryfikowany adres poczty elektronicznej Usługobiorcy
 13. W przypadku woli zawarcia Umowy pożyczki gotówkowej na warunkach określnych w dokumentach, o których mowa w pkt 12 powyżej, Usługobiorca otrzyma wiadomość sms z kodem SMS, który należy wpisać w odpowiednie pole na Panelu Klienta. Prawidłowe wpisanie kodu weryfikacyjnego i jego zatwierdzenie stanowi potwierdzenie woli zawarcia Umowy pożyczki gotówkowej na warunkach określonych w jej treści oraz w załączonym Formularzu Informacyjnym, o czym zostanie poinformowany w osobnym Komunikacie.

Wypłata Pożyczki

§ 8.

 1. Po zatwierdzeniu kodu weryfikacyjnego, o którym mowa w § 7 pkt 13 powyżej, stanowiące dodatkowe potwierdzenie woli zawarcia Umowy pożyczki gotówkowej, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zawarciu Umowy pożyczki gotówkowej i uruchomieniu wypłaty Całkowitej kwoty pożyczki, udostępniając jednocześnie Usługobiorcy w Panelu Klienta zawartą Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny do Umowy Pożyczki oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy Pożyczki. Dokumenty, o których mowa powyżej, zostaną także przesłane Usługobiorcy na trwałym nośniku na wskazany i zweryfikowany adres poczty elektronicznej.
 2. Wypłata Całkowitej kwoty pożyczki nastąpi według wyboru Usługobiorcy, poprzez przelew na wskazany przez Usługobiorcę numer rachunku bankowego lub za pośrednictwem czeku GIRO w wybranej placówce Poczty Polskiej S.A. lub/i Banku Pocztowego.
 3. W przypadku wypłaty Całkowitej kwoty pożyczki za pośrednictwem czeku GIRO, Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy jednorazowy kod SMS, który wraz z dowodem tożsamości należy okazać w wybranej placówce Poczty Polskiej S.A. lub Banku Pocztowego.
 4. Lista placówek Poczty Polskiej S.A. oraz Banku Pocztowego, w których Usługobiorca może wypłacić Pożyczkę, znajduje się tutaj https://placowki.poczta-polska.pl/ oraz https://www.pocztowy.pl/placowki-i-bankomaty/.

Zasady zwrotu Pożyczki

§ 9.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Usługodawcy Pożyczki na zasadach określonych w Umowie pożyczki gotówkowej, tj. przelewem na rachunek bankowy Usługobiorcy wskazany w postanowieniach zawartej Umowy pożyczki gotówkowej.
 2. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części Pożyczki przed terminem określonym w Umowie pożyczki gotówkowej
 3. W przypadku przekroczenia terminu spłaty Pożyczki, Usługodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek umownych stanowiących dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie uregulowanych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. oraz podjęcia czynności windykacyjnych na zasadach określonych w Umowie Pożyczki. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Usługodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniu Usługobiorcy do Biur Informacji, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Usługobiorcy.

§ 10.

 1. Usługobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki,
 2. Termin do odstąpienia od Umowy pożyczki gotówkowej jest zachowany, jeżeli Usługobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pożyczki gotówkowej. Dla zachowania tego terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Usługobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres siedziby Usługodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do Umowy pożyczki gotówkowej.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy Usługodawcy Całkowitej kwoty pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki gotówkowej.

Dane osobowe

§ 11.

 1. Usługodawca jest Administratorem danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozyskanych od Usługobiorcy, w tym również danych dotyczących urządzenia z którego korzysta Usługobiorca w celu realizacji usług Serwisu.
 2. Dane przetwarzane są w celach:
  1. związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy pożyczki gotówkowej, w tym dokonaniem Oceny zdolności kredytowej, marketingowych – w trakcie trwania umowy, jako prawnie uzasadniony interes Usługodawcy i za zgodą Usługobiorcy po  spłacie pożyczki lub gdy nie dojdzie do jej zawarcia,
  2. analitycznych, związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom, dowodowych i archiwizacyjnych, co jest  prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy,
  3. realizacji obowiązków prawnych, w tym przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów księgowych i podatkowych. 
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo:
  1. Dostępu do danych oraz ich przeniesienia,
  2. Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. Wycofania zgody oraz
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ich ochroną.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są każdorazowo przekazywane Usługobiorcy  podczas pozyskiwana jego danych osobowych.
 5. Usługobiorca może korzystać z Serwisu anonimowo, chyba, że właściwość usługi Serwisu wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z usług Serwisu.
 6. W przypadku, w którym usługa Serwisu wymagać będzie podania przez Usługobiorcę określonych danych, Usługobiorca zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Wniosku o Pożyczkę przez Usługobiorcę w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosić będzie Usługobiorca.
 7. Wszelkie informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności https://feniko.pl/polityka-prywatnosci.

Reklamacja

§ 12.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących świadczonych usług Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Usługodawcy bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy.
 3. Reklamacja złożona przez Usługobiorcę zostanie rozpatrzona bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Usługobiorca zostanie poinformowany w formie pisemnej, na wskazany przez niego adres. Informacja, o której mowa powyżej może zostać dostarczona na wniosek Usługobiorcy w formie wiadomości e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Usługobiorcę w sposób, o którym mowa w pkt 3 powyżej, o:
  1. Przyczynach opóźnienia;
  2. Okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. Przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku wnoszenia reklamacji, Usługobiorca ma również prawo zwrócenia się o pomoc do właściwych organów powołanych do ochrony praw Konsumentów.
 6. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów pożyczki gotówkowej zawartych z Konsumentami za pośrednictwem Serwisu jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów oraz kontakt do Rzecznika Finansowego znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl
 7. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, istnieje ponadto możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów wynikających z zawartej Umowy pożyczki gotówkowej, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postanowienia końcowe

§ 13.

 1. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Składając Wniosek o Pożyczkę Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności udostępnioną w Serwisie, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 5 dni od dnia opublikowania w Serwisie. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu, poinformuje o zmianie Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2019 roku.