Regulamin udzielania pożyczek gotówkowych "FENIKO.PL"

Postanowienia ogólne

 •  
 1. Stosownie do obowiązków ustawowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Pożyczkodawca ustala niniejszy Regulamin udzielania pożyczek gotówkowych „Feniko.pl”, zobowiązując się jednocześnie do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zasady oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udzielania, obsługi oraz spłaty Pożyczek udzielanych zainteresowanym osobom fizycznym za pośrednictwem Serwisu. Regulamin określa ponadto warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Uruchomienie korzystania z Usług serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownik, od chwili podjęcia czynności związanych z rozpoczęciem korzystania z Usług serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług serwisu. W takim przypadku umowa o świadczenie tych usług rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika strony Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Pożyczki.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie Pożyczki zastosowanie mają m.in. przepisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, a ponadto Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Definicje

 •  

Użytym w niniejszym Regulaminie słowom, nadaje się następujące znaczenie:

 1. Całkowity koszt pożyczki – wszelkie koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki, w szczególności: (a) Odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane Pożyczkodawcy oraz, (b) Koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania Pożyczki – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta;
 2. Całkowita kwota pożyczki – suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy Pożyczki;
 3. Całkowita kwota do zapłaty – suma Całkowitego kosztu pożyczki i Całkowitej kwoty pożyczki;
 4. Formularz Informacyjny – formularz dotyczący pożyczki gotówkowej w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, udostępniany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy Pożyczki na trwałym nośniku w czasie umożliwiającym mu zapoznanie się z nim oraz pozwalającym na jego zapisanie lub/i wydrukowanie;
 5. Godzina robocza – oznacza jednostkę miary pracy Pożyczkodawcy, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w której Pożyczkodawca świadczy usługi;
 6. Hasło – zdefiniowany przez Użytkownika indywidualny ciąg znaków, służący w połączeniu z Loginem do identyfikacji Konta użytkownika. Hasło musi zawierać od 8 do 30 znaków, co najmniej jedną małą i jedną wielką literę oraz co najmniej jedną cyfrę i nie może zawierać spacji oraz polskich znaków diakrytycznych;
 7. Konto użytkownika – indywidualna część Serwisu udostępniona Użytkownikowi przez Pożyczkodawcę, z chwilą jej prawidłowej rejestracji;
 8. Kwota pożyczki – Całkowita kwota do zapłaty pomniejszona o wysokość opłaty weryfikacyjnej;
 9. Login – ciąg znaków, przypisany indywidualnie Użytkownikowi, stanowiący wskazany i zweryfikowany adres poczty elektronicznej Użytkownika, który w połączeniu z Hasłem służy do identyfikacji Konta użytkownika;
 10. Ocena zdolności kredytowej – ocena zdolności Użytkownika do spłaty Kwoty pożyczki na warunkach określonych w Umowie Pożyczki, która dokonywana jest przez Pożyczkodawcę na podstawie informacji udzielonych przez Użytkownika oraz na podstawie informacji pozyskanych z Biura Informacji Gospodarczej;
 11. Pośrednik – Pośrednictwo Finansowe ”KREDYTY – Chwilówki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43 – 100 Tychy, ul. Fabryczna 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293981; o nr NIP: 646 – 280 – 16 – 31; o nr Regon: 240782117; kapitale zakładowym w wysokości: 600. 000,- złotych;
 12. Placówka Pośrednika – jednostka organizacyjna Pośrednika, która nie jest oddziałem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Lista Placówek Pośrednika znajduje się na stronie internetowej: http://kredyty-chwilowki.pl/lista-placowek/;
 13. Pożyczka – oznacza przedmiot Umowy Pożyczki obejmujący środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie i warunkach określonych w Umowie Pożyczki;
 14. Pożyczkobiorca – Użytkownik, który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki;
 15. Pożyczkodawca – Dagona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000665953, nr NIP: 6462950868, nr REGON: 366664080, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 000 000,00 złotych, e-mail: [email protected];
 16. Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy - oznacza rachunek bankowy, którego Pożyczkobiorca powinien być jedynym posiadaczem, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z którego Pożyczkobiorca dokonał opłaty weryfikacyjnej i na który, zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca przelewa Całkowitą kwotę pożyczki;
 17. Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy – oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, właściwy do dokonywania przez Pożyczkobiorcę spłaty Kwoty Pożyczki;
 18. Rata Pożyczki – częściowa i regularna spłata Kwoty Pożyczki, której wysokość oraz terminy spłaty zostały określone w harmonogramie spłat, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki;
 19. Regulamin – niniejszy dokument, który określa w szczególności zasady i warunki udzielania, obsługi oraz spłaty Pożyczek udzielanych zainteresowanym osobom fizycznym za pośrednictwem Serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego, związanego z korzystaniem z Serwisu, sporządzony w oparciu o art. 8 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 12 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
 20. RRSO – oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. Całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym;
 21. Serwis – oznacza serwis internetowy, prowadzony pod domeną internetową www.feniko.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług serwisu.
 22. Stopa oprocentowania pożyczki – oprocentowanie Pożyczki według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej dwukrotność wysokości odsetek ustawowych uregulowanych w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych;
 23. Świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 24. Termin Spłaty – dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Ratę Pożyczki w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy lub gotówką w wybranej Placówce Pośrednika, zgodnie z Umową Pożyczki;
 25. Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z Umową Pożyczki, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego w formacie PDF, zabezpieczonego przed zmianami;
 26. Umowa Pożyczki - oznacza umowę pożyczki gotówkowej, zawartą na trwałym nośniku przez Pożyczkobiorcę i Pożyczkodawcę, określającą zasady udzielania i zwrotu Pożyczki z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu;
 27. Usługi serwisu – usługi świadczone przez Pożyczkodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
 28. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, będącą konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, która korzysta z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 29. Wniosek o Pożyczkę – oznacza wniosek o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Serwisu w formie interaktywnego formularza i rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający następujące dane Użytkownika: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, numer telefonu, adres e-mail, województwo, kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania, adres korespondencyjny, seria i numer dowodu osobistego, data wydania dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, pesel, imiona rodziców, źródło dochodów, pracownik etatowy (zakład pracy, adres miejsca pracy, stanowisko, telefon do pracy, data zatrudnienia od i do), umowa zlecenie i umowa o dzieło (zleceniodawca, telefon do zleceniodawcy, data rozpoczęcia, data zakończenia), własna działalność gospodarcza (miejsce pracy, telefon służbowy, data założenia działalności, data zakończenia działalności), emeryt (nr świadczenia zus/krus, świadczenie obowiązuje od, świadczenie obowiązuje do), rolnik (zakład pracy, hektary przeliczeniowe), kwota miesięcznych zarobków netto, czy są zajęcia komornicze, kwota zajęć komorniczych, numer rachunku bankowego.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem

 •  
 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanie przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL.
 3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Użytkownikiem po upływie 15 minut od ostatniej czynności Użytkownika, wykonanej na Koncie użytkownika w Serwisie.

Ogólne zasady udzielania Pożyczek

 •  
 1. Pożyczka jest udzielana na warunkach przewidzianych w Umowie Pożyczki oraz niniejszym Regulaminie.
 2. Pożyczka może być udzielona Użytkownikowi, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz:
  1. jest obywatelem polskim z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada prawo do pobytu oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki;
  3. posiada aktywne Konto użytkownika w Serwisie;
  4. uzyskał pozytywną Ocenę zdolności kredytowej;
  5. w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada wymagalnych zobowiązań pieniężnych względem Pożyczkodawcy;
  6. nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe.
 3. Pożyczkodawca udziela Pożyczki wyłącznie w walucie polskiej, na dowolny cel konsumpcyjny, w kwocie i na okres każdorazowo określony w Umowie Pożyczki.

Rodzaje Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

 •  
 1. Pożyczkodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące Usługi serwisu:
  1. Możliwość utworzenia Konta Użytkownika
  2. Dostęp do danych osobowych i teleadresowych Użytkowników;
  3. Zmiana danych teleadresowych Użytkowników;
  4. Zmiana Hasła do Konta użytkownika;
  5. Możliwość składnia przez Użytkowników Wniosku o Pożyczkę;
  6. Możliwość zawierania przez Użytkowników Umów Pożyczki;
  7. Udostępnienie Użytkownikom historii o zawartych Umowach Pożyczki;
  8. Możliwość Wysyłania wiadomości lub zapytań do Pożyczkodawcy,
  9. Podgląd aktualnego stanu zadłużenia Użytkownika.

Utworzenie Konta użytkownika w Serwisie

 •  
 1. Warunkiem złożenia przez Użytkownika Wniosku o Pożyczkę oraz zawarcia przez Użytkownika Umowy Pożyczki za pośrednictwem Serwisu jest uprzednie utworzenie Konta użytkownika w Serwisie.
 2. Użytkownik dokonuje utworzenia Konta użytkownika w Serwisie jednorazowo w trakcie składania za pośrednictwem Serwisu pierwszego Wniosku o Pożyczkę.
 3. Użytkownik, podczas tworzenia Konta użytkownika zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających w błąd Pożyczkodawcę oraz skutkujących doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić po stronie Użytkownika odpowiedzialność cywilną lub karną.
 4. Po wstępnym utworzeniu Konta użytkownika w Serwisie, następuje procedura potwierdzenia adresu poczty elektronicznej, poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail linku aktywacyjnego, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokończyć proces tworzenia Konta użytkownika.
 5. Po zweryfikowaniu wskazanego adresu e-mail, podanego przez Użytkownika w trakcie tworzenia Konta użytkownika, Pożyczkodawca informuje Użytkownika o prawidłowym utworzeniu Konta użytkownika, oraz możliwości dokończenia procedury składnia Wniosku o Pożyczkę po zalogowaniu się na Konto użytkownika.

Wniosek o Pożyczkę

 •  
 1. Warunkiem umożliwiającym udzielenie Użytkownikowi Pożyczki jest złożenie za pośrednictwem Serwisu prawidłowo wypełnionego Wniosku o Pożyczkę. Wniosek o Pożyczkę jest składany na interaktywnym formularzu po zalogowaniu się na Konto użytkownika.
 2. Użytkownik, podczas Wniosku o Pożyczkę zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających w błąd Pożyczkodawcę oraz skutkujących doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić po stronie Użytkownika odpowiedzialność cywilną lub karną.
 3. W trakcie składania Wniosku o Pożyczkę, następuje weryfikacja wskazanego numeru telefonu komórkowego Użytkownika poprzez przesłanie na wskazany numer telefonu komórkowego Użytkownika indywidualnego kodu aktywacyjnego, którym należy uzupełnić odpowiednie pole Wniosku o Pożyczkę.
 4. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania działań celem potwierdzenia autentyczności danych podanych przez Użytkownika, w szczególności zawartych we Wniosku o Pożyczkę, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 5. Zawarcie Umowy Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku o Pożyczkę oraz pozytywnej Oceny zdolności kredytowej Użytkownika. Pożyczkodawca może odmówić Użytkownikowi udzielenia Pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika. Weryfikacja Wniosku o Pożyczkę oraz Ocena zdolności kredytowej, może potrwać do 24 (słownie: dwudziestu czterech) Godzin roboczych.
 6. Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonego Wniosku o Pożyczkę, Pożyczkodawca poinformuje Użytkownika o wyniku dokonanej Oceny zdolności kredytowej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany i zweryfikowany adres poczty elektronicznej Użytkownika. Informacja o wyniku dokonanej Ocenie zdolności kredytowej Użytkownika, będzie także dostępna po zalogowaniu się w Serwisie na Konto użytkownika.
 7. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia Wniosku o Pożyczkę w zależności od wyniku dokonanej Oceny zdolności kredytowej Użytkownika.

Warunki zawierania Umowy Pożyczki

 •  
 1. W przypadku dokonania pozytywnej Oceny zdolności kredytowej, Użytkownik otrzyma od Pożyczkodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej, następujące dokumenty: wzór Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, dotyczący wnioskowanej Pożyczki, który będzie integralną częścią Umowy Pożyczki. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostaną także udostępnione Użytkownikowi po zalogowaniu się w Serwisie na Konto użytkownika.
 2. Jednocześnie w treści wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej, celem potwierdzenia woli zawarcia Umowy Pożyczki na warunkach wskazanych we wzorze Umowy Pożyczki oraz Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania opłaty weryfikacyjnej w kwocie 0,01 złotych. W celu dokonania opłaty weryfikacyjnej, Użytkownik zobowiązany jest zalogować się na Konto użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu w kwocie 0,01 zł (słownie: jeden grosz) tytułem opłaty weryfikacyjnej na wskazany przez Pożyczkodawcę numer rachunku bankowego w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej, pod rygorem konieczności złożenia ponownego Wniosku o Pożyczkę. Przelew musi być wykonany z Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy o numerze podanym we Wniosku o Pożyczkę, którego jedynym posiadaczem jest Użytkownik.
 4. Pożyczkodawca zastrzega, iż jeżeli potwierdzenie dokonania w/w przelewu nie będzie zawierało informacji o danych osobowych Użytkownika w zakresie imienia i nazwiska, zgodnych z danymi wskazanymi we Wniosku o Pożyczkę, dokonanie przez Użytkownika przelewu opłaty weryfikacyjnej nie będzie stanowiło potwierdzenia woli zawarcia Umowy Pożyczki na warunkach określonych we wzorze Umowy Pożyczki oraz Regulaminie.
 5. W przypadku zawarcia Umowy Pożyczki opłata weryfikacyjna nie jest zwracana Pożyczkobiorcy i jest wliczona do Całkowitego kosztu pożyczki. Z kolei w przypadku nie zawarcia Umowy Pożyczki lub odstąpienia od zawartej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca dokona zwrotu uiszczonej opłaty weryfikacyjnej na rachunek bankowy, z którego została dokonana.
 6. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę opłaty weryfikacyjnej, stanowiącej potwierdzenie woli zawarcia Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca za pośrednictwem wiadomości e-mail informuje Pożyczkobiorcę o zawarciu Umowy Pożyczki i uruchomieniu wypłaty Całkowitej kwoty pożyczki, przesyłając jednocześnie na trwałym nośniku zawartą Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny do Umowy Pożyczki oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy Pożyczki. Za dzień zawarcia Umowy Pożyczki przyjmuje się dzień przesłania przez Pożyczkodawcę na adres e-mail Pożyczkobiorcy wiadomości, o której mowa powyżej. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostaną także udostępnione Użytkownikowi po zalogowaniu się w Serwisie na Konto użytkownika.
 7. Pożyczkodawca zastrzega, że Całkowita kwota do zapłaty wskazana w zawartej Umowie Pożyczki może być niższa od Całkowitej kwoty do zapłaty wskazanej w załączonym wzorze Umowy Pożyczki z uwagi na różnicę w wysokości kwoty odsetek należnych za cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki. Tym samym Całkowity koszt pożyczki wskazany w zawartej Umowie Pożyczki może być niższy od Całkowitego kosztu pożyczki wskazanego we wzorze Umowy Pożyczki. W takim przypadku, Pożyczkobiorcę będzie obowiązywała niższa kwota.
 8. Pożyczkobiorca, niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki i otrzymaniu Całkowitej kwoty pożyczki oraz po otrzymaniu drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, jest zobowiązany odesłać Pożyczkodawcy drogą pocztową podpisany własnoręcznie, egzemplarz Umowy Pożyczki na adres: 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 12. Podpisanie dokumentu Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę oznacza jednocześnie dodatkowe pisemne potwierdzenie poprawności danych osobowych Pożyczkobiorcy zawartych w dokumencie Umowy Pożyczki.

Warunki oraz zasady zwrotu Pożyczki

 •  
 1. Pożyczka jest udzielana w kwocie od 300,00 zł do 1.000,00 zł w pełnych złotych (całkowita kwota pożyczki), określonej przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o Pożyczkę, w następujących wariantach:
  1. 300,00 zł na okres 4 miesięcy;
  2. 400,00 zł na okres 4 miesięcy;
  3. 500,00 zł na okres 4 miesięcy;
  4. 600,00 zł na okres 4 miesięcy;
  5. 700,00 zł na okres 4 miesięcy;
  6. 800,00 zł na okres 4 miesięcy;
  7. 900,00 zł na okres 4 miesięcy;
  8. 1.000,00 zł na okres 4 miesięcy.
 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Pożyczkodawcy Kwoty pożyczki na zasadach określonych w Umowie Pożyczki.
 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczkodawcy każdej Raty Pożyczki zgodnie z Umową Pożyczki, w następujący sposób: a. Przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy; b. Gotówką w Placówce Pośrednika.
 4. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części Pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki. W przypadku spłaty całości Pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do spłaty odsetek od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca obowiązywania Umowy Pożyczki.
 5. W przypadku spłaty Raty Pożyczki lub całości Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca powinien sformułować tytuł przelewu w następujący sposób: „Spłata pożyczki nr__” [należy wpisać nr Umowy Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę].
 6. W przypadku przekroczenia Terminu Spłaty Raty Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek umownych stanowiących dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie uregulowanych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. oraz podjęcia czynności windykacyjnych na zasadach określonych w Umowie Pożyczki. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu Pożyczkodawcy Raty Pożyczki również Przedstawicielowi Pośrednika.

Odstąpienie od Umowy

 •  
 1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, to jest od dnia wskazanego w § 8 ust. 6 powyżej.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Pożyczki jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki. Dla zachowania tego terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres siedziby Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki.
 4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy lub w Placówce Pośrednika Całkowitej kwoty pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, Pożyczkodawca dokona zwrotu na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy opłaty weryfikacyjnej w kwocie 0,01 zł.

Warunki korzystania z Konta użytkownika w Serwisie

 •  
 1. Korzystanie z Konta użytkownika w Serwisie jest możliwe po prawidłowym zalogowaniu się na Konto Użytkownika.
 2. Logowanie na Konto użytkownika odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu oraz Hasła. W przypadku podejrzenia o poznanie Loginu lub Hasła przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik jest zobowiązany zgłosić ten fakt na adres elektroniczny Pożyczkodawcy oraz dokonać zmiany Hasła.
 4. W celu zalogowania do Konta użytkownika, Użytkownik wprowadza w dedykowane do tego pola Login oraz Hasło. Jeżeli wprowadzane dane, o których mowa powyżej są poprawne, Użytkownik zostaje zalogowany w Koncie Użytkownika i może korzystać z dostępnych w nim Usług serwisu.
 5. W przypadku gdy Użytkownik zapomniał Hasła, może otrzymać na wskazany w Koncie użytkownika adres poczty elektronicznej jednorazowe hasło, służące do jednokrotnego zalogowania się na Koncie użytkownika. Po wprowadzeniu jednorazowego hasła, o którym mowa powyżej, Serwis wymusi na Użytkowniku jego zmianę.
 6. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem Loginu i Hasła Użytkownika traktuje się jako czynności wykonane przez Użytkownika, na którego wskazują. Użytkownik w pełni odpowiada za skutki takiej czynności zarówno wobec Pożyczkodawcy jak i osób trzecich.

Prawa i obowiązki Użytkownika

 •  
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Pożyczkodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzać w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. W przypadku przesłania takich treści, Pożyczkodawca ma prawo zablokowania Użytkownikowi dostępu do Konta użytkownika oraz wstąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać przy korzystaniu z Serwisu od wszelkich działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra osobiste innych podmiotów, zamieszczania treści lub podejmowania zachowań bezprawnych, działań sprzecznych z dobrem Pożyczkodawcy lub/i innych Użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać w szczególności od korzystania z Serwisu w taki sposób, aby wykorzystywać uzyskane dane w celach niezgodnych z niniejszym Regulaminem, wykorzystywania danych osobowych oraz innych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, czy też podawania fałszywych danych osobowych.
 4. W przypadku zaistnienia powyższych działań, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo zablokowania Konta użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu dane osobowe i inne treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Pożyczkodawcy za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Ochrona danych osobowych

 •  
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, włączając Pożyczkobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) („Uodo”) jest Dagona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000665953, nr NIP: 6462950868, nr REGON: 366664080.
 2.  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Uodo, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych(Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na wskazanych w Regulaminie zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały mu udostępnione przez podmioty, których dotyczą.
 4. Dane osobowe Użytkownika udostępnione Administratorowi danych osobowych w momencie składania Wniosku o Pożyczkę obejmujące: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, numer telefonu, adres e-mail, województwo, kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania, adres korespondencyjny, seria i numer dowodu osobistego, data wydania dowodu, data ważności dowodu, pesel, imiona rodziców, źródło dochodów, pracownik etatowy (zakład pracy, adres miejsca pracy, stanowisko, telefon do pracy, data zatrudnienia od i do), umowa zlecenie i umowa o dzieło (zleceniodawca, telefon do zleceniodawcy, data rozpoczęcia, data zakończenia), własna działalność gospodarcza (miejsce pracy, telefon służbowy, data założenia działalności, data zakończenia działalności), emeryt (nr świadczenia zus/krus, świadczenie obowiązuje od, świadczenie obowiązuje do), rolnik (zakład pracy, hektary przeliczeniowe), kwota miesięcznych zarobków netto, czy są zajęcia komornicze, kwota zajęć komorniczych, numer rachunku bankowego, są przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo w celu utworzenia Konta użytkownika, rozpatrzenia złożonego Wniosku o Pożyczkę, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku o Pożyczkę również w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy Pożyczki.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, z tym, że udostępnienie danych w zakresie określonym w ust. 4 powyżej jest niezbędne do korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi.
 7. Dodatkowo Użytkownik może wyrazić opcjonalną zgodę na:
  1. Kontaktowanie się z nim przez Administratora danych osobowych drogą telefoniczną dla celów marketingu bezpośredniego;
  2. Przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych;
 8. Pozytywne rozpatrzenie Wniosku o Pożyczkę ani zawarcie Umowy Pożyczki nie jest uzależnione od wyrażenia przez Użytkownika ww. opcjonalnej zgody.
 9. Administrator informuje Użytkowników, iż (I) nie mają możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną z wykorzystaniem pseudonimu, (II) dane osobowe przesyłane przez Użytkownika, elektroniczne są chronione przez Hypertext Transfer Protocol Secure.
 10. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika, dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do administratora danych osobowych na adres: 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 12.
 11. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Uodo każdemu Użytkownikowi, który udostępnił administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawienia.
 12. W przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Administrator danych osobowych może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 13. Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 14. Kwestie dotyczące ochrony prywatności w zakresie nieokreślonym w niniejszym paragrafie Regulaminu reguluje Polityka Prywatności dostępna TUTAJ.

Reklamacje/Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 •  
 1. Użytkownikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących świadczonych Usług serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy.
 3. Reklamacja złożona przez Użytkownika zostanie rozpatrzona bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie poinformowany w formie pisemnej, na wskazany adres Użytkownika. Informacja, o której mowa powyżej może zostać dostarczona na wniosek Użytkownika w formie wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Użytkownika w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej, o:
  1. Przyczynach opóźnienia;
  2. Okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. Przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku wnoszenia reklamacji, Użytkownik ma również prawo zwrócenia się o pomoc do właściwych organów powołanych do ochrony praw Konsumentów.
 6. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów pożyczki gotówkowej zawartych z Konsumentami za pośrednictwem Serwisu jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów oraz kontakt do Rzecznika Finansowego znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
 7. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów wynikających z zawartej umowy pożyczki gotówkowej, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postanowienia końcowe

 •  
 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy Pożyczki. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Składając Wniosek o Pożyczkę Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności udostępnioną w Serwisie, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 5 dni od dnia opublikowania w Serwisie. Pożyczkodawca za pośrednictwem Serwisu, poinformuje o zmianie Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2017 roku.

Pobierz Regulamin w formacie PDF: